wiesci

Rekrutacja do przedszkolaRekrutacja do przedszkola

 

 

DRZWI OTWARTE


 

 

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023


OD 7 do 11 marca 2022r. - ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA NOWY ROK SZKOLNY W DANYM PRZEDSZKOLU. DOTYCZY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.


      1. Od dnia 14 marca do dnia 25 marca 2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

       2. Dnia 13 kwietnia 2022r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów                   zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

       3. Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydatawoli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.           

        Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest                    jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

        4. Dnia 25 kwietnia 2022r. o godz. 12.00- ogłoszenie wyników rekrutacji-wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

    

Kryteria naboru na rok szkolny 2022/2023:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość 50 pkt.

Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.


Uchwałą nr LVIII/1076/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. określono następujące kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań:

 1. oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działaność gospodarczą – 11 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki –10 pkt;
 3. preferencja wyboru przedszkola: 

-za I preferencję – 5 pkt,

-za II preferencję 4 pkt,  

-za III preferencję- 3 pkt,

-za IV preferencję - 2 pkt,

-za V preferencję- 1 pkt;

       4. wniosek dotyczy dziecka rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 3 pkt;

      5. oboje rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań –12 pkt;

      6. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 pkt, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
  • rodzic składa
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • dla punktów 2,3,4,5 rodzic składa:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, z późn. zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata
  • rodzic składa
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • rodzic składa
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie i/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Uchwałę NR LVIII/1076/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2022r.


Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa poniżej:

Lp.

Kryterium z § 1

Dokument potwierdzający spełniane kryterium:                                            

kryterium 1)

oboje rodzice/ opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

 

 zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub CEIDG

kryterium 5)

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

 kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

 

Kryterium 6)

wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych 

 oświadczenie rodzica

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023


1. Od 13 czerwca do 17 czerwca 2022r. - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. 22 czerwca 2022r. o godz.12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3. Od 22 czerwca do 24 czerwca 2022r.- pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

4. 27 czerwca 2022r. o godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

2. Oświadczenie nr 1 wielodzietność

3. Oświadczenie nr 2 samotne wychowanie

4. Oświadczenie nr 3 szczepienia


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji 

 

Wszystkie informacje i wzory dokumentów niezbędnych przy rekrutacji

znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można również kontaktować się drogą telefoniczną pod numerem:

61 8 77 46 99


Sekretariat przedszkola czynny jest od 7:00 do 15:00.


 

Przedszkole

Plac zabaw