logo

Przedszkole nr 117 w Poznaniu

godlo

Ramowy rozkład dnia

  1. W Przedszkolu nr 117 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:
6,00 – 8,15               Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze z dziećmi młodszymi, inicjowania rozmów z wychowankami, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-wyrównawczym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, praca z instrukcją, realizacja zadań tygodniowych, samodzielne administrowanie wykonanych zadań – zgodnie z Planem Daltońskim,ćw. poranne
8,15 – 8,30Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.  
8,30 – 9,00I śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków. Wdrażanie do samodzielności przy nakrywaniu do stołów i przygotowywaniu posiłków.  
9,00 – 10,45Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową i wybrany program. Przygotowanie organizacji pracy na dany tydzień (dyżury, pary i zespoły do współpracy, eksperci, funkcje specjalne, instrukcje do zadań). Omówienie zadań dziennych/tygodniowych, planowanie pracy zgodnie z Planem Daltońskim, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metody „przeniesionej uwagi”. Wycieczki, obserwacje przyrodnicze, kontakty okolicznościowe, uroczystości, zajęcia i sytuacje edukacyjne zgodne z potrzebami dziecka, pobyt na świeżym powietrzu (dzieci młodsze) zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, religia.  
10,45 – 11,00Przygotowanie do II śniadania, sprzątanie po zajęciach i zabawach, zabiegi higieniczne i samoobsługowe w łazience, samodzielne nakrywanie do stołów i samodzielne przygotowywanie posiłków.  Dzieci młodsze – przygotowanie do odpoczynku.  
11,00 – 12,45Spacery, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, gry ruchowe, gry i zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub kierowane przez nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze i ogrodnicze, realizacja zadań dziennych/tygodniowych przez dzieci zgodnie z Planem Daltońskim. zajęcia i sytuacje edukacyjne zgodne z potrzebami dziecka. Różne formy relaksu: leżakowanie, słuchanie muzyki,, bajek, oglądanie książeczek, zajęcia indywidualne. Zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, integracja sensoryczna, religia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  
12,45 – 13,30Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne i samoobsługowe przed posiłkiem. Samodzielne nakrywanie do stołów, nakładanie potraw, samodzielne i kulturalne spożywanie posiłków, posługiwanie się nożem i widelcem. Samodzielne sprzątanie i wykonywanie czynności higienicznych po skończonym obiedzie.
13,30 – 14,00Relaks po obiedzie, kwadrans na bajkę, muzykę, rozmowy w kole.  
14,00 – 17,00Odbieranie dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych i stymulujących rozwój. Ćwiczenia i zabawy utrwalające, praca z książką, zabawy ortofoniczne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę i podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań. Realizacja przez dzieci zadań tygodniowych, samodzielne administrowanie zgodnie z Planem Daltońskim. Organizacja procesu refleksji z pracy samodzielnej, podsumowanie pracy dziennej/tygodniowej w tym wypełnianych dyżurów. Praca nauczycielek o charakterze obserwacyjnym.  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy na przyrządach, prace gospodarcze w grupowych ogródkach. Zabawy tematyczne, ruchowe. Praca wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach.  Udział dzieci w zajęciach dodatkowych płatnych przez rodziców. Kontakty z rodzicami. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content