logo

Przedszkole nr 117 w Poznaniu

godlo

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OD 7 do 13 marca 2023r. – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA NOWY ROK SZKOLNY W DANYM PRZEDSZKOLU. DOTYCZY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

 1. Od dnia 14 marca do dnia 27 marca 2023r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.
 2. Dnia 14 kwietnia 2023r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. 14 kwietnia 2023r. godzi. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 4. 14 kwietnia do 19 kwietnia 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 5. Dnia 24 kwietnia 2023r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria naboru na rok szkolny 2023/2024:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość 50 pkt.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Uchwałą nr LXXVIII/1417/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. określono następujące kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań:

 1. oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzony jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki –12 pkt;
 3. preferencja wyboru przedszkola: 

-za I preferencję – 5 pkt,

-za II preferencję 4 pkt,  

-za III preferencję- 3 pkt,

-za IV preferencję – 2 pkt,

-za V preferencję

      4. rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:

 • jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 pkt;
 • oboje rodzice-opiekunowie prawni – 16 pkt.
 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowyjący dziecko – 16 pkt.

      5. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 pkt, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
  • rodzic składa
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • dla punktów 2,3,4,5 rodzic składa:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, z późn. zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata
  • rodzic składa
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • rodzic składa
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie i/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Uchwałę NR LXXVIII/1417/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2023r.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa poniżej:

Lp.Kryterium z § 1Dokument potwierdzający spełniane kryterium:                                            
kryterium 1)oboje rodzice/ opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą   zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub CEIDG
kryterium 4)oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika.
Kryterium 5)wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych  oświadczenie rodzica/opiekunów prawnych kandydata

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

1. Od 12 czerwca do 16 czerwca 2023r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. 22 czerwca 2023r. o godz.12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2023r.- pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych

4. 28 czerwca 2023r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjemnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

4. 27 czerwca 2023r. o godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

2. Oświadczenie nr 1 wielodzietność

3. Oświadczenie nr 2 samotne wychowanie

4. Oświadczenie nr 3 szczepienia

Skip to content