logo

Przedszkole nr 117 w Poznaniu

godlo

Rekrutacja

DYŻUR WAKACYJNY

w naszym Przedszkolu

Zapisy do przedszkola macierzystego na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą poprzez wypełnienie formularza w systemie nabór

https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne

w dniach od 22.05 – 04.06.2024r.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Prezydenta miasta Poznania nr 66/2024/P w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli

oraz

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

OD 13 do 19 marca 2024r. – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA NOWY ROK SZKOLNY W DANYM PRZEDSZKOLU. DOTYCZY DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

 1. Od dnia 20 marca do dnia 5 kwietnia 2024r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.
 2. Dnia 22 kwietnia 2024r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. 22 kwietnia 2024r. godzi. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 4. 22 kwietnia do 26 kwietnia 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 5. Dnia 30 kwietnia 2024r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria naboru na rok szkolny 2024/2025:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość 50 pkt.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Uchwałą nr LXXVIII/1417/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. określono następujące kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań:

 1. oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzony jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki –12 pkt;
 3. preferencja wyboru przedszkola: 
 • za I preferencję – 5 pkt,
 • za II preferencję – 4 pkt,  
 • za III preferencję – 3 pkt,
 • za IV preferencję – 2 pkt,
 • za V preferencję – 1 pkt

      4. rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:

 • jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 pkt;
 • oboje rodzice-opiekunowie prawni – 16 pkt.
 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 16 pkt.

      5. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 pkt, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
  • rodzic składa
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • dla punktów 2,3,4,5 rodzic składa:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, z późn. zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata
  • rodzic składa
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • rodzic składa
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie i/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Uchwałę NR LXXVIII/1417/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2023r.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa poniżej:

Lp.Kryterium z § 1Dokument potwierdzający spełniane kryterium:                                            
kryterium 1)oboje rodzice/ opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą   zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub CEIDG
kryterium 4)oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika.
Kryterium 5)wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych  oświadczenie rodzica/opiekunów prawnych kandydata

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

1. Od 11 czerwca do 14 czerwca 2024r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. 20 czerwca 2024r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3. Od 20 czerwca do 25 czerwca 2024r.- pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych

4. 27 czerwca 2024r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjemnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

4. 27 czerwca 2024r. o godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

2. Oświadczenie nr 1 wielodzietność

3. Oświadczenie nr 2 samotne wychowanie

4. Oświadczenie nr 3 szczepienia

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Skip to content